2016. január 18.

Korszerűsítési pályázatok és a tűzvédelem

Korszerűsítési pályázatok és a tűzvédelem

2015 tűzvédelmi szempontból nemcsak az új OTSZ vonatko-zásában hozott döntő változá-sokat, hanem a társasházak energiamegtakarítását eredményező pályázat kiírásában is. Reméljük, az elkövetkezőkben kiírt, az épületek felújítását, korszerűsítését érintő pályáza-toknál is alkalmazni fogják e program azon elemeit, amelyek a pályázati feltételek megvalósu-lását, ellenőrizhetőségét, dokumentáltságát és a tűzvédelmi előírásoknak a megfeleltetését biztosítják.

Ilyen például az elektronikus építési napló vezetési kötelezettsége, a kivitelezői regisztráció, az egységes szerkezetű kivitelezői költségvetés, hogy a kivitelezőnek közvetlen utal a támogató, a kötelezően alkalmazandó műszaki ellenőr, amely a támogatóval áll szerződéses jogviszonyban és a támogató fizeti a munkadíját, a kiválasztott műszaki ellenőrök szakmai felkészítése, a tűzvédelmi tervező, szakértő bevonásának költsége, ami elszámolható, és végül, de nem utolsósorban a katasztrófavédelmi kirendeltség szakmai véleménye a szerződéskötés előtt és a kivitelezési munkák befejezése után.

 

A támogatási szerződés megkötésének feltételei

A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 60 lakásos épületek, 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek állami támogatást.

Mivel a tűzvédelmi szabályzat készítésének kötelezettsége korábban csak a kétszintesnél nagyobb és tíznél több lakást magában foglaló lakóépület esetében volt kötelező, a támogatott körben lehetnek olyan létesítmények, amelyek ennek a pályázatnak köszönhetően néznek szembe épületük tűzvédelmi helyzetével.

A pályázati útmutatóban a beépítésre kerülő építési termékek, szerkezetek kapcsán külön hangsúlyt kapott az OTSZ előírásainak való maradéktalan megfelelési kötelezettség, valamint kötelezően elvégzendő a gépészeti aknafalak megfelelővé tétele, lezárása, az aknák szintenkénti szakaszolása, amennyiben az elvégzendő munkák épületgépészeti aknában futó vezetékeket érintenek.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok között ott szerepel a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása a támogatott beruházással érintett, elvégzendő munkákról.

A szakmai vélemény kétféle lehet: megfelel vagy nem felel meg. Pozitív vélemény esetén indulhat a kivitelezés (szerződéskötés). Az Otthon Melege Program nagy előnye, hogy még a támogatói szerződés megkötése előtt kiderülhet, hogy a beadott pályázathoz képest – például a katasztrófavédelmi hatóságnak készített dokumentációnál – jelentkeztek-e olyan többletigények, amelyekkel nem számoltak, mert ebben az esetben még módosítható a szerződés műszaki tartalma, és nem külön forrásból kell fedezetet találni azokra a felmerülő – például tűzvédelmet érintő – költségekre, amelyekkel nem számoltak.

A pályázat elszámolásához benyújtandó dokumentumok között van a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség írásbeli hozzájárulása a támogatott beruházással érintett, elvégzett munkák véleményezéséről, és például a beépített anyagokra, szerkezetekre gyártói teljesítménynyilatkozatok, egyéb tanúsító dokumentumok meglétéről és megfelelőségéről a műszaki ellenőr nyilatkozata a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet (CPR) alapján.

A műszaki ellenőr – a támogató megbízásában – teljes folyamatában ellenőrzi a kivitelezést, és feladatát a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően látja el.

 

A műszaki ellenőrök feladatai

A műszaki ellenőröknek 2015. szeptember 8-ig volt lehetőségük benyújtani a pályázatukat a műszaki ellenőri teendők elvégzésére. A jelentkező műszaki ellenőrök felkészítése első körben lezárult. A képzés anyaga nagy hangsúlyt fektetett a tűzvédelemre és ezen belül is a homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelő kivitelezésére és ellenőrzésére. A képzés anyaga a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet (amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásból kezeli a pályázatokat) honlapjáról (www.nfsi.hu) letölthetők. A képzés anyaga nem-csak a műszaki ellenőröknek, de a tervezőknek, társasházkezelőknek és kivitelezőknek is hasznos.

Az NFSI az ellenőrzések megkönnyítése, valamint a dokumentáltság egységessége érdekében a különböző feladatokhoz check-listákat, formanyomtatványokat, mintákat fog rendelkezésre bocsátani. A kivitelezési munkák befejezését követően a katasztrófavédelmi kirendeltség által készített szakmai vélemény illetékmentes. A megküldött dokumentáció tartalma alapján – amelyben megtalálhatóak a támogatási szerződésben foglalt dokumentumok, adott esetben mérési jegyzőkönyvek stb. és nyilatkozatok (kivitelezői, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőri stb.) – a hatóság annyit véleményez, hogy a pályázatot tűzvédelmi szempontból támogatja vagy nem támogatja. A szakmai vélemény kikötéseket, feltételeket nem tartalmaz. A hatóság szükség esetén a helyszínt megtekinti, erre módja van kivitelezés közben is, mivel fennáll a kivitelező OTSZ szerinti bejelentési kötelezettsége a támogatást ellenőrző szervezet felé. A szakmai vélemény kiadása 8 munkanapon belül történik. A szakmai vélemény kiadásakor természetesen azt is vizsgálják, hogy a támogatói szerződéshez adott szakmai vélemény mögötti műszaki tartalom valósult-e meg.

A műszaki ellenőr feladataiba – a kivitelezési tevékenység ellenőrzésének körébe – beletartozik, hogy ellenőrizze a tűzvédelmi szabályzat és a használati szabályok betartását, a szakvizsgához kötött tevékenységekre vonatkozó jogosultságok meglétét, oktatások meglétét, tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások betartását, valamint az eltakart szerkezetek átvételét.

 

Alapvető szempontok a felújítási megoldások kiválasztásánál

  • A hőszigetelés + ablakcsere módszert felváltja a komplex szemléletet tükröző energetikai rekonstrukció.
  • Egyetlen részleges felújítási megoldás sem akadályozhatja egy következő felújítási fázis megfelelő megoldását.
  • Ebből az adódik, hogy az energetikai rekonstrukciót nem lehet tűzvédelmi koncepció nélkül szakszerűen megtervezni.
  • Alapelvek:
    - ahol a jelenlegi előírások nem teljesíthetők, ott a kiválasztott megoldás nem ronthatja tovább a meglévő, egyébként sem megfelelő tűzvédelmi/műszaki állapotot;
    - gépészeti szerelőaknák rekonstrukciója;
    - ahol az átalakítás érinti a lépcsőházat (például nyílászárócsere esetén), ott szabályos hő- és füstelvezetést vagy füstmentes lépcsőházat kell kialakítani.

 

A tűzvédelmi előírások betartásának garanciája

Fontos lenne, ha a katasztrófavédelmi kirendeltségek egységes módon tudnák a szakmai véleményüket kiadni, ezért is tartjuk kiemelten hasznosnak a támogató, pályázatkezelő azon irányú törekvését, hogy a pályázatok dokumentáltsági szintje és módja meghatározott legyen, formanyomtatványokkal, mintákkal, check-listával segítve, mert ez a hatósági munkát is nagyban megkönnyíti.

A tűzvédelmi előírások betartásának garanciáját nemcsak abban látjuk, hogy a katasztrófavédelmi kirendeltség szakmai véleményének elkészítéséhez előzetesen be kell nyújtani a dokumentációt, hanem abban is, hogy a támogatóval szerződött műszaki ellenőr jóváhagyása, nyilatkozatai szükségesek ahhoz, hogy a kivitelezési munkák leigazolhatóvá váljanak, a kivitelezést követő szakértői véleménye a hatóságnak kiadható lehessen, és a szolgáltatás ellenértékét csak a teljes körű megfelelést követően utalhatja át a támogató a kivitelezőnek.

A ROCKWOOL A1 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő anyagai és az Ecorock homlokzati hőszigetelő rendszere korlátozás nélkül beépíthetőek még tűzvédelmi gátakon is.

Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért felelős igazgató

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

epitkezesinfo