2014. május 20.

Így változtak a kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályok

Így változtak a kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályok

Azt, hogy egy építkezés, felújítás során a feleknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, kötelező jogszabályi rendelkezésekből, valamint az általuk megkötött szerződésből derül ki. A Polgári Törvénykönyv és a Kivitelezési kódex előírásait is figyelembe kell venni. Az Építésijog.hu szerzője összefoglalja a kivitelezési szerződéssel kapcsolatos aktuális szabályokat (melynek az elnevezése is megváltozott: korábban építési szerződésnek hívtuk).

 

1. A kivitelezési szerződés fogalma

Fogalma: a kivitelezési szerződés alapján a vállalkozó építési-szerelési munka elvégzésére, a megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles.

Alanyai: Megrendelő (Építtető) – Vállalkozó (Kivitelező)

Tárgya: Építési-szerelési munka elvégzése

Alakszerűség: 2008. június 30-a után minden üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásbeli szerződést kell kötnie a megrendelőnek és a vállalkozónak [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. §, 17. §] (speciális esetekben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzéssel)

Ellenszolgáltatás megnevezése: vállalkozói díj.

A Polgári Törvénykönyvben (Ptk., 2013. évi IV. tv., illetve 2014. március 14-ig aláírt szerződések esetében a régi Ptk., az 1959. évi IV. tv.) találhatjuk meg a kivitelezési szerződésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Ptk. a szerződés lényeges tartalmi elemeként (érvényességi feltételként) határozza meg:

- a feleket,

- az építési-szerelési munka meghatározását,

- a vállalkozói díj összegét,

- a teljesítési határidőt.

A 2015. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). A Kivitelezési kódexben is szükséges volt a Ptk-ban szabályozott új fogalmak átvezetése, ennek megfelelően az építési szerződés helyett a 2015. március 15-ét követően aláírt megállapodások esetében a kivitelezési szerződés elnevezést kell használni [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.; 2013. évi V. tv. 6:252. § (1) bek.].

A kivitelezési szerződésre vonatkozóan – a Kivitelezési kódexben nem szabályozott kérdésekben – a Ptk. kivitelezési szerződésre és vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (4) bek.] [2].

Hogy az adott szerződésre a régi Ptk., vagy a Ptk. előírásait kell alkalmazni, ebből a tanulmányból kiderül: Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?

Annak érdekében, hogy a régi Ptk. alapján készült szerződések felülvizsgálatát el lehessen végezni, illetve, hogy egy esetleges, a régi Ptk. alapján elbírálandó jogvitához a korábbi rendelkezéseket is megismerhessék, jelen tanulmány a régi Ptk. és a Ptk. szabályait is tartalmazza.

2. Kötelező adatok

A kivitelezési szerződésben az építtető (megrendelő vállalkozó kivitelező) alábbi adatait kell kötelezően rögzíteni:

a)nevét vagy megnevezését,

b) címét vagy székhelyét,

c) elérhetőségét,

d) adószámát,

e) pénzforgalmi számlaszámát, valamint

f) a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,

A szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező részéről ugyanezen adatokra van szükség, azzal, hogy részéről a vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási számot is fel kell tüntetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. a)-b) pont].

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. július 1-jétől az építési szerződésnek tartalmaznia kellett volna az elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a teljesítésre kötelezett részére és mellékletként az építési szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatait kinyomtatva. Mivel az e-építési napló bevezetésére csak október 1-jétől került sor, ezért egy 2013. április jogszabálymódosítás ezt a szerződés tartalmára vonatkozó kötelezettséget ezen dátumhoz igazítva kitolta [109/2013. (IV. 9.) Korm. rend. 6. § (1) bek.]. A 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet még a rendelkezés hatályba lépése előtt eltörölte a kivitelezési szerződés ezen tartalmi elemeit, ezért a belépési jelszó és az e-építési napló adatait külön nem kell a szerződésbe beleírni [336/2013. (IX. 20.) Korm. rend. 17. § a) pont; 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 57. § (3) bek., 110. § (3) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 3. §].

Az Építésijog.hu portálon található a teljes cikk, melynek további alfejezetei az alábbiak:

3. A vállalkozói díjra vonatkozó kötelező elemek

4. Szerződési biztosítékok

5. A tevékenység pontos meghatározása

6. Építési hulladék elszállítására kötelezett kijelölése

7.Jogvita rendezése

8. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések

9. A kivitelezési szerződésben szereplő határidők

10. Fedezetkezelő közreműködése melletti szerződéses elemek

11. El lehet kezdeni a munkálatokat valamennyi terv hiányában?

12. Mit kell tartalmaznia a vállalkozói díjnak?

13. A megrendelő kötelezettségei a teljesítés megkezdésekor:

a) Az engedélyek beszerzése

b) A munkaterület biztosítása

14. A megrendelő kötelezettségei

a) Ellenőrzési kötelezettség

b) Tervmagyarázat

c) Többletköltségek viselése

15. Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzése

15.1. Az építési műszaki ellenőr feladata

15.2. Az építtető feladata

15.3. A kivitelező feladata

15.4. Ki viseli az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének költségeit?

16. Mikor kell fizetni a vállalkozói díjat?

17. Utófelülvizsgálati eljárás

A teljes cikk az Építésijog.hu oldalon: http://epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok/epitkezesi-utmutato/158-epitesi-szerz-des

Információk az Építésijog.hu szolgáltatás előfizetésével kapcsolatban: http://epitesijog.hu/elofizetes

 

Kapcsolódó cikkek:

hírlevél-feliratkozás

épjog